Obaveštenje o prijemu Zahteva operatera „LAFARGE BFC“ d.o.o. Beočin, za izdavanje dozvole za tretman, skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada, na lokaciji u Beočinu, Trg BFC 1, na katastarskoj parceli 1461/8 K.O. Beočin

 

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) objavljuje:

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva operatera Zahtev operatera „LAFARGE BFC“ d.o.o. Beočin, za izdavanje dozvole za tretman, skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada, na lokaciji u Beočinu, Trg BFC 1, na katastarskoj parceli 1461/8 K.O. Beočin

Nadležni organ obaveštava javnost da je privredno društvo „LAFARGE BFC“ d.o.o. Beočin , dana 03.03.2023. godine podnelo zahtev (br. 140-501-294/2023-05) za izdavanje dozvole za tretman, skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada, na lokaciji u Beočinu, Trg BFC 1, na katastarskoj parceli 1461/8 K.O. Beočin .  

Aktivnosti koje privredno društvo „LAFARGE BFC“ d.o.o. Beočin, preduzima je za tretman, skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada, operacijama propisanim Zakonom o upravljanju otpadom i podzakonskim aktima..

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 24. mart 2023. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 43 (prizemlje), svaki radni dan, od 11-13 časova.