OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Obaveštavamo vas da je Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, podnet zahtev operatera JP „Elektroprivreda Srbije“ – ogranak Panonske TE-TO Novi Sad, broj 140-501-400/2023-05 od 29.03.2023. god., za izdavanje integrisane dozvole za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnja električne i toplotne energije, na lokaciji u Novom Sadu, ul. VII broj 102, Novi Sad, katastarske parcele: 1906-1920, 1926/1, 1927/1, 1928/1, 1929/1, 1930/1, 1931/1, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946/1, 2388/1, 2389/1, 2390, 2399/1, 2744, 2745, 2746/1, 2749/1, 2752/1-2760/1 i 3317K.O. Novi Sad.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, (soba 43 prizemlje), svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs , u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zahtev se može preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.