OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, podnet zahtev operatera ”HIP-Petrohemija” d.o.o. Pančevo OC: Fabrika sintetičkog kaučuka Elemir, broj 140-501-509/2023-05 od 27.04.2023. god., za izdavanje integrisane dozvole za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti: proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima, na lokaciji u Elemiru, Industrijska bb, katastarske parcele: 1765/2, 1820/2 i 1853/4-njiva i 1780 zemljište pod zgradom-objektom, KO Srpski Elemir.

 Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zahtev se može preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 25/15 i 109/21).