OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Obaveštavamo vas da je Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, podnet zahtev operatera REGIONALNA DEPONIJA DOO SUBOTICA, broj 140-501-703/2022-05 od 15.06.2022. god. za izdavanje integrisane dozvole za rad celokupnog postrojenja REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U BIKOVU – PRVA FAZA, na lokaciji Bikovački put 280, Bikovo, na k.p. br. 2635 KO Bikovo.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, (soba 54 prizemlje), svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zahtev se može preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.