OBAVEŠTENjE o urađenom Nacrtu za produženje roka važenja integrisane dozvole, za operatera METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Rumski put 27, Sremska Mitrovica

17.08.2022. god.

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, uradio nacrt za produženje roka važenja integrisane dozvole, za operatera METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Rumski put 27, Sremska Mitrovica, matičnog broja 08144605, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti TOPIONICA I LIVNICA ČELIČNIH GREDICA, na lokaciji u Sremskoj Mitrovici, ul. Višnjevačka 27, katastarska parcela  8177/1 K.O. Sremska Mitrovica (broj 140-501-281/2022-05 od 07.02.2022. godine).

Uvid u urađeni NACRT može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Nacrt možete preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na urađeni NACRT ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 25/15 i 109/21).