OBAVEŠTENЈE o prijemu zahteva za produženje roka važenja integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, podnet zahtev operatera METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Rumski put 27, Sremska Mitrovica, matičnog broja 08144605, za produženje roka važenja integrisane dozvole za rad celokupnog postrojenja METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA i obavljanje aktivnosti TOPIONICA I LIVNICA ČELIČNIH GREDICA, na lokaciji u Sremskoj Mitrovici, ul. Višnjevačka 27, katastarska parcela  8177/1 K.O. Sremska Mitrovica (broj 140-501-281/2022-05 od 07.02.2022. godine).

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 25/15 i 109/21).

Materijal se može preuzeti ovde