OBAVEŠTENJE o urađenom nacrtu integrisane dozvole za operatera KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ iz Bečeja

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, uradio NACRT integrisane dozvole za operatera KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ iz Bečeja, za izdavanje integrisane dozvole za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti toplog cinkovanja potapanjem, na lokaciji u Bečeju, ul. Novosadska 202, katastarska parcela  7929/31 K.O. Bečej, (broj 140-501-1227/2022-05 od 29.11.2022. godine).

Uvid u  urađeni NACRT integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 43, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Nacrt dozvole se može preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na urađeni NACRT ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 25/15 i 109/21).