OBAVEŠTENJE o urađenom NACRTU Rešenja o izdavanju integrisane dozvole za operatera AD POLET Industrija građevinske keramike Novi Bečej

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, uradio NACRT Rešenja o izdavanju integrisane dozvole za operatera AD POLET Industrija građevinske keramike Novi Bečej, broj 140-501-1296/2023-05 od 22.11.2023. godine, za izdavanje integrisane dozvole rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje opeke, crepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline, na lokaciji u Novom Bečeju, ul. Železnička br. 13, katastarske parcele broj: 3215, 3223/1, 3223/3 i 3223/5 K.O. Novi Bečej.

Uvid u urađeni NACRT može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 43 prizemlje, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Nacrt se može preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na urađeni NACRT ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, bro. 135/04, 25/15 i 109/21).