Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za nastavak eksploatacije nafte i rastvorenog gasa na eksploatacionom polju Turija sever podržavanjem ležišnog pritiska utiskivanjem vode,