Urbanistički projekat za izgradnju objekta za toplo cinkovanje sa pratećom infrastrukturom na katastarskoj parceli broj 6142/2 KO Nova Pazova, investitora Preduzeće za zaštitu metalnih proizvoda „GRADINA CINK“ d.o.o. Beograd-Zemun, 31.05.2022. godine

1. Potvrda Urbanističkog projekta za izgradnju objekta za toplo cinkovanje sa pratećom infrastrukturom na katastarskoj parceli broj 6142/2 KO Nova Pazova;
2. Urbanistički projekat za izgradnju objekta za toplo cinkovanje sa pratećom infrastrukturom na katastarskoj parceli broj 6142/2 KO Nova Pazova;
3. Idejno rešenje uz Urbanistički projekat za izgradnju objekta za toplo cinkovanje sa pratećom infrastrukturom na katastarskoj parceli broj 6142/2 KO Nova Pazova.