„Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površine javne namene – izgradnja saobraćajnog priključka pristupnog puta na državni put IB reda broj 10 (k.p. broj 8236 KO Vladimirovac) na stacionaži km 36+460 i promenu regulacije javne površine za potrebe utvrđivanja javnog interesa – izgradnja pristupnog puta na delovima k.p. broj 8267, 8237, 8238, 8239, 8296/1, 8296/2 i 8296/3 KO Vladimirovac, investitora Windvision Windfarm A“ d.o.o. Beograd (Novi Beograd) i „Windvision Windfarm B“ d.o.o. Beograd (Novi Beograd), Omladinskih brigada 90b/2, Novi Beograd, 12.01.2023. godine“ n

1. Potvrda Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površine javne namene – izgradnja saobraćajnog priključka pristupnog puta na državni put IB reda broj 10 (k.p. broj 8236 KO Vladimirovac) na stacionaži km 36+460 i promenu regulacije javne površine za potrebe utvrđivanja javnog interesa – izgradnja pristupnog puta na delovima k.p. broj 8267, 8237, 8238, 8239, 8296/1, 8296/2 i 8296/3 KO Vladimirovac);
2. Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površine javne namene – izgradnja saobraćajnog priključka pristupnog puta na državni put IB reda broj 10 (k.p. broj 8236 KO Vladimirovac) na stacionaži km 36+460 i promenu regulacije javne površine za potrebe utvrđivanja javnog interesa – izgradnja pristupnog puta na delovima k.p. broj 8267, 8237, 8238, 8239, 8296/1, 8296/2 i 8296/3 KO Vladimirovac.