Urbanistički projekat za promenu namene objekata sa uvođenjem tretmana opasnih materija, na katastarskoj parceli broj 20811/2, KO Kikinda, investitora „KIMEX-RECIKLAŽA“ d.o.o. Novi Sad, Maksima Gorkog 46 Novi Sad, izrađene i overene od strane Društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju „ANDZOR ENGINEERING“ d.o.o. Ive Andrića broj 13 Novi Sad, broj tehničke dokumentacije UP – 1195/21 iz marta 2022.godine