Урбанистички пројекат за изградњу комплекса прикључно разводног постројења ПРП 400 kV „Чибук 1“ – фаза 2 и прикључка сопствене потрошње 20 kV ветроелектране „Ветрозелена“ (целe катастарске парцеле бој 3556, 4381/1 и делови катастарских парцела број 3554, 3555, 3557, 4382/2, 7052 и 7053, све у КО Мраморак, општина Ковин), наручиоца „Електромрежа Србије“ а.д., Кнеза Милоша 11, Београд, и „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуције „Панчево“, Милоша Обреновића 6, Панчево, 06.12.2022. године

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу комплекса прикључно разводног постројења ПРП 400 kV „Чибук 1“ – фаза 2 и прикључка сопствене потрошње 20 kV ветроелектране „Ветрозелена“ (целe катастарске парцеле бој 3556, 4381/1 и делови катастарских парцела број  3554, 3555, 3557, 4382/2, 7052 и 7053, све у КО Мраморак, општина Ковин);
  2. Урбанистички пројекат за изградњу комплекса прикључно разводног постројења ПРП 400 kV „Чибук 1“ – фаза 2 и прикључка сопствене потрошње 20 kV ветроелектране „Ветрозелена“ (целe катастарске парцеле бој 3556, 4381/1 и делови катастарских парцела број  3554, 3555, 3557, 4382/2, 7052 и 7053, све у КО Мраморак, општина Ковин);
  3. Идејно решење Урбанистичког пројекта за изградњу комплекса прикључно разводног постројења ПРП 400 kV „Чибук 1“ – фаза 2 и прикључка сопствене потрошње 20 kV ветроелектране „Ветрозелена“ (целe катастарске парцеле бој 3556, 4381/1 и делови катастарских парцела број  3554, 3555, 3557, 4382/2, 7052 и 7053, све у КО Мраморак, општина Ковин).