„Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене – изградња саобраћајног прикључка приступног пута на државни пут IБ реда број 10 (к.п. број 8236 КО Владимировац) на стационажи km 36+460 и промену регулације јавне површине за потребе утврђивања јавног интереса – изградња приступног пута на деловима к.п. број 8267, 8237, 8238, 8239, 8296/1, 8296/2 и 8296/3 КО Владимировац, инвеститора Windvision Windfarm A“ д.о.о. Београд (Нови Београд) и „Windvision Windfarm Б“ д.о.о. Београд (Нови Београд), Омладинских бригада 90б/2, Нови Београд, 12.01.2023. године“

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене – изградња саобраћајног прикључка приступног пута на државни пут IБ реда број 10 (к.п. број 8236 КО Владимировац) на стационажи km 36+460 и промену регулације јавне површине за потребе утврђивања јавног интереса – изградња приступног пута на деловима к.п. број 8267, 8237, 8238, 8239, 8296/1, 8296/2 и 8296/3 КО Владимировац);
  2. Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене – изградња саобраћајног прикључка приступног пута на државни пут IБ реда број 10 (к.п. број 8236 КО Владимировац) на стационажи km 36+460 и промену регулације јавне површине за потребе утврђивања јавног интереса – изградња приступног пута на деловима к.п. број 8267, 8237, 8238, 8239, 8296/1, 8296/2 и 8296/3 КО Владимировац.