Урбанистички пројекат за промену намене објеката са увођењем третмана опасних материја, на катастарској парцели број 20811/2, КО Кикинда, инвеститора „KIMEX-RECIKLAŽA“ д.о.о. Нови Сад, Максима Горког 46 Нови Сад, израђене и оверене од стране Друштво за пројектовање, урбанизам и екологију „ANDZOR ENGINEERING“ d.о.о. Иве Андрића број 13 Нови Сад, број техничке документације УП – 1195/21 из марта 2022.године