Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу граничног прелаза „Богојево“ између Републике Србије и Републике Хрватске на катастарским парцелама све у КО Богојево, Општина Оџаци, инвеститора Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Краља Милана 18, Београд, израђене и оверене од стране Друштва за пројектовање и инжењеринг „Шидпројект“ д.о.о. Шид, Кнеза Милоша бр. 2, Шид, број техничке документације 57/2020-УП из децембра 2021. године