Мониторинг квалитета површинских и подземних вода

Чланом 25. Закона о утврђивању надлежности АПВ (Сл. гл. РС, 99/2009, 67/2012-одлука УС), утврђено је да АПВ преко својих органа, обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг). Полазећи од овог законског основа реализује се мониторинг квалитета површинских вода на одабраним профилима, као допуна годишњим програмима мониторинга статуса вода у РС, који спроводи Републички хидрометеоролошки завод РС. Циљ мониторинга је испитивање присуства специфичних загађујућих материја, приоритетних и приоритетних хазардних супстанци, у води и седименту одабраних речних и каналских профила, као и у заштићеним природним добрима, а у складу са Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, 35/2011) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС 50/2012).

Извештаји и публикације:

Усвојени прописи