Нетехнички резимеи – 2021

Нетехнички резимеи – 2021

 1. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње миксера за производњу гуме фабричког комплекса Linglong са пратећом инфраструктурним објектима на К.П. 19249, К.О. Зрењанин I
 2. Студија о процени утицаја на животну средину, објекат: Државни пут IБ реда бр. 21 Нови Сад – Рума, деоница: Почетак обилазнице Руме до петље „Рума“ km 34+205,00 – km 44+585,00 „PP-DP21“, L = 10,38 km (km 34+657,74 – km 45+178,94, L = 10,52) к.п. 12656 и друге на КО Рума
 3. Изградња производних и пратећих објеката са инфраструктуром и саобраћајно – манипулативним површинама у оквиру индустријског комплекса „Chemical agrosava“
 4.  Студија о процени утицаја на животну средину главног рударског пројекта експлоатације кречњака на површинском копу „Мутаљ“ код Бешенова
 5.  Нетехнички резиме студије о процени утицаја на животну средину пројекта за разраду и експлоатацију нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу локве
 6. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка као грађевинског материјала у лежишту „Падина“ код Ковачице
 7. Студија о процени утицаја на животну средину – Индустријски комплекс за производњу пнеуматика за аутоиндутсрију „TOYO TIRE“: објекат за пријем чађи и силике (1А), плато за технолошке силосе за сировине (24), објекат ваљаре (1Б) и уљне станице (23) са припадајућим саобраћајно-манипулативним површинама и паркингом за камионе-8 паркинг места у Инђији, к.п. 7949 К.О. Инђија
 8. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта за утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације нафте и гаса на експлоатационом пољу Јаношик – лежишта ОИ-М1, ОИ-М1-2, ОИ-М1-5 И Бд-1
 9.  Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину – BLACK HORSE – FAS, доо Београд
 10. Студијa о процени утицаја на животну средину зетеченог стања пројекта Ливница челика, Ливница Кикинда Аутомобилска индустрија доо, Кикинда;
 11. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: реконструкција и доградња радно-магацинског простора опасног и неопасног опада и надстрешнице на кп број 2757/1 ко Омољица, општина Панчево
 12. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: изградња комплекса за ремонт мотора авиона МТУ Мaintenance Serbia – фаза 2
 13. Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину, објекти у озакоњењу: комплекс прераде 1, анеx 2 базена са боксовима (помоћна зграда магацин сировине) и транспортер глине базен – лингл, кп 3215 КО Нови Бечеј
 14.  Студија о процени утицаја на животну средину, Изградња и реконструкција Луке Нови Сад
 15. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција и промена намене производно-складишног објекта за производњу артикала од полиуретанске пене у производно-складишни објекат за производњу полиуретанске пене и артикала од полиуретанске пене, на парцели број 12159/12 КО Рума („Healthcare Europe“ DOO Ruma, јун 2021.)
 16. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ветропарка „Пупин“ (Општина Ковачица) инсталисане снаге до 95,5 MW („Enlight К2-Wind“ д.о.о. Београд, мај 2021.)
 17. Главни рударски пројекат за утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације нафте и гаса на експлоатационом пољу Чантавир – лежишта Пт1-1, Пт1-2, Пт1-3 и Пт1-3а („NIS“ a.d. Novi Sad, јун 2021.)
 18. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: „Употреба ливничког песка као алтернативне сировине на постојећим постројењима у комплексу Лафарге БФЦ у Беочину“
 19. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта за утврђиванје изведеног стања и наставак експлоатације гаса на експлоатационом пољу Торда плитко
 20. Студија о процени утицаја на животну срдину пројекта „Реконструкција резервоара ФБ-1114“ у блоку 11 рафинерије нафте Панчево, на катастарској парцели бр. 3549 ко Војловица
 21. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: бушење у циљу истраживања и експлоатације нафте и природног гаса на катастарским парцелама 627/6, 1577/1, 1581/8 и 1583/1 КО Палић
 22. Студија о процени утицаја пројекта на животну средину: Уклањање објеката – објекти и инсталације постројења С 620, група постројења 1 блок 5, објекти и инсталације постројења С-2750 (мерокс, лаке бензинске фракције) и С-2850 (мерокс, тешке бензинске фракције) блок 6 и тоалет са септичком јамом и инсталацијама, све у кругу Рафинерије нафте Панчево – КП 3545, 3559 и 3557 КО Војловица („Нафтна индустрија Србије“ АД)
 23. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције погона екстракције бутадиена са изградњом помоћног објекта за термичку осидацију течне угљоводничне фракције, у ФСК, ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА а.д. Панчево
 24. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње векторелектране „Башаид“ на територији Општине Кикинда (ко Башаид)