Netehnički rezimei – 2021

Netehnički rezimei – 2021

 1. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje miksera za proizvodnju gume fabričkog kompleksa Linglong sa pratećim infrastrukturnim objektima na K.P. 19249, K.O. Zrenjanin I
 2. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, objekat: Državni put IB reda br. 21 Novi Sad – Ruma, deonica: Početak obilaznice Rume do petlje “Ruma” km 34+205,00 – km 44+585,00 “PP-DP21”, L = 10,38 km (km 34+657,74 – km 45+178,94, L = 10,52) k.p. 12656 i druge na KO Ruma
 3. Izgradnja proizvodnih i pratećih objekata sa infrastrukturom i saobraćajno – manipulativnim površinama u okviru industrijskog kompleksa “Chemical agrosava”
 4. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu glavnog rudarskog projekta eksploatacije krečnjaka na površinskom kopu “Mutalj” kod Bešenova
 5. Netehnički rezime studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za razradu i eksploataciju nafte i rastvorenog gasa na eksploatacionom polju lokve
 6. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska kao građevinskog materijala u ležištu “Padina” kod Kovačice
 7. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu – Industrijski kompleks za proizvodnju pneumatika za autoindutsriju “TOYO TIRE”: objekat za prijem čađi i silike (1А), plato za tehnološke silose za sirovine (24), objekat valjare (1B) i uljne stanice (23) sa pripadajućim saobraćajno-manipulativnim površinama i parkingom za kamione-8 parking mesta u Inđiji, k.p. 7949 K.O. Inđija
 8. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za utvrđivanje izvedenog stanja i nastavak eksploatacije nafte i gasa na eksploatacionom polju Janošik – ležišta OI-M1, OI-M1-2, OI-M1-5 I Bd-1
 9. Studija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu – BLACK HORSE – FAS, doo Beograd
 10. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu zetečenog stanja projekta Livnica čelika, Livnica Kikinda Automobilska industrija doo, Kikinda;
 11. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: rekonstrukcija i dogradnja radno-magacinskog prostora opasnog i neopasnog opada i nadstrešnice na kp broj 2757/1 ko Omoljica, opština Pančevo
 12. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: izgradnja kompleksa za remont motora aviona MTU Maintenance Serbia – faza 2
 13. Studija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, objekti u ozakonjenju: kompleks prerade 1, anex 2 bazena sa boksovima (pomoćna zgrada magacin sirovine) i transporter gline bazen – lingl, kp 3215 KO Novi Bečej
 14. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, Izgradnja i rekonstrukcija Luke Novi Sad
 15. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Rekonstrukcija i promena namene proizvodno-skladišnog objekta za proizvodnju artikala od poliuretanske pene u proizvodno-skladišni objekat za proizvodnju poliuretanske pene i artikala od poliuretanske pene, na parceli broj 12159/12 KO Ruma (“Healthcare Europe” DOO Ruma, jun 2021.)
 16. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta vetroparka „Pupin“ (Opština Kovačica) instalisane snage do 95,5 MW („Enlight K2-Wind“ д.о.о. Београд, maj 2021.)
 17. Glavni rudarski projekat za utvrđivanje izvedenog stanja i nastavak eksploatacije nafte i gasa na eksploatacionom polju Čantavir – ležišta Pt1-1, Pt1-2, Pt1-3 i Pt1-3a (“NIS” a.d. Novi Sad, jun 2021.)
 18. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: “Upotreba livničkog peska kao alternativne sirovine na postojećim postrojenjima u kompleksu Lafarge BFC u Beočinu”
 19. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za utvrđivanje izvedenog stanja i nastavak eksploatacije gasa na eksploatacionom polju Torda plitko
 20. Studija o proceni uticaja na životnu srdinu projekta “Rekonstrukcija rezervoara FB-1114” u bloku 11 rafinerije nafte Pančevo, na katastarskoj parceli br. 3549 ko Vojlovica
 21. Studija o prceni uticaja na životnu sredinu projekta: bušenje u cilju istraživanja i eksploatacije nafte i prirodnog gasa na katastarskim parcelama 627/6, 1577/1, 1581/8 i 1583/1 KO Palić
 22. Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu: Uklanjanje objekata – objekti i instalacije postrojenja S 620, grupa postrojenja 1 blok 5, objekti i instalacije postrojenja S-2750 (meroks, lake benzinske frakcije) i S-2850 (meroks, teške benzinske frakcije) blok 6 i toalet sa septičkom jamom i instalacijama, sve u krugu Rafinerije nafte Pančevo  – KP 3545, 3559 i 3557 KO Vojlovica (“Naftna industrija Srbije” AD)
 23. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije pogona ekstrakcije butadiena sa izgradnjom pomoćnog objekta za termičku osidaciju tečne ugljovodnične frakcije, u FSK, HIP-PETROHEMIJA a.d. Pančevo
 24. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje vektorelektrane „Bašaid“ na teritoriji Opštine Kikinda (ko Bašaid)