Oбавештење о Јавном увиду у Просторни план подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш-Нера“

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја одржаће се, у трајању од 30 дана, од 20.02.2019. године до 22.03.2019. године.

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Белој Цркви, у згради Општине Бела Црква, 11.03.2019. године у 11 часова, у великој сали, адреса: Милетићева бр. 2, Бела Црква.

Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица, могу доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Беле Цркве, на адресу: Милетићева бр.2, 26 340 Бела Црква; и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, на адресу: Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања јавног увида, до 22.03.2019. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 10.04.2019. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, са почетком у 15 часова.

  1. Оглас за јавни увид Караш-Нера
  2. ППППН Предела изузетних одлика „Караш-Нера“
  3. П1-Целине и подцелине подручја посебне намене
  4. Р1-Посебна намена простора
  5. Р2-Мрежа насеља и инфраструктурни системи
  6. Р3-Природни ресурси, заштита животне средине и природних и културних добара
  7. Р4-Карта спровођења
  8. Стратешка процена утицаја ППППН ПИО „Караш-Нера“ на животну средину
  9. Р0-Стратешка процена утицаја-Заштита животне средине